Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw ledenpas afhankelijk van het gekozen abonnement precies 3,6 of 12 maanden geldig is vanaf de ingangsdatum. Na deze looptijd is uw abonnement alleen schriftelijk per email, maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Mondelinge opzeggingen telt dus niet mee.

Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk op medische gronden met als bewijs een doktersverklaring of bij verhuizen buiten een straal van 10  km van Fempowerment Studio, met als bewijs een kopie van de inschrijving in de nieuwe gemeente.

Abonnementswisseling mag te allen tijde plaatsvinden op voorwaarde dat de looptijd van het nieuwe abonnement minimaal gelijk is aan het huidige abonnement.

Artikel 2: Het abonnementsgeld dient u maandelijks, uiterlijk op de eerste dag van de kalendermaand, bij vooruitbetaling te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde maandtermijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Fempowerment Studio te voldoen. Indien Fempowerment Studio over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 3: Wanneer een maandelijkse incasso wordt gestorneerd mag Fempowerment Studio  een bedrag van € 5,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren. Na 3 opeenvolgende mislukte incasso pogingen volgt een boete van € 12,50.

Artikel 4: U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Fempowerment Studio het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.

Artikel 5: Fempowerment Studio is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen met maximaal 5%. Tevens is Fempowerment Studio gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen bindend zijn 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 6: Alleen betalende leden met een 1x abonnement kunnen aanspraak maken op de nog in te halen lessen. Het lestegoed komt per overeenkomstperiode te vervallen.

Artikel 7: Het gebruik van de voorzieningen van Fempowerment Studio is afhankelijk van het gekozen abonnement.

Artikel 8:

– Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van Fempowerment Studio. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen.

– Fempowerment Studio is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van Fempowerment Studio  in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.

– Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

– Fempowerment Studio is bevoegd de openingstijden van onderdelen van de Studio tijdelijk of blijvend te wijzigen en de Studio geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Gedurende de zomerperiode is een aangepast zomerrooster van kracht.

– Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

– Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring van de directie van Fempowerment Studio

Artikel 9: Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Fempowerment Studio geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Artikel 10: De kinderabonnementen zijn na 3 maanden vanaf het moment van inschrijving wel per maand opzegbaar.

SCHRIJF JE NU IN!

 

De vrouwensportschool waar de fysieke en mentale gezondheid voorop staat! Wij geloven in de kracht van de vrouw!

of

CONTACT

Ouverturelaan 2,
2807JT GOUDA

[email protected]

TEL: +31 6 55605555

TIJDEN

Maandag: 08.30-13.00 16.00-21.00
Dinsdag: 08.30-13.00 16.00-21.00
Woensdag:  16.00-21.00
Donderdag: 08.30-13.00 16.00-21.00
Vrijdag: 08.30-13.00 16.00-21.00
Zaterdag: 09.00-14.00
Zondag: 09.00-14.00